Kristiansund Betongsaging AS opererer i en utfordrende bransje.
Vi legger ned mye arbeid i å planlegge alt arbeid på en sikker måte.
Våre sikkerhetsrutiner blir fortløpende oppdatert for å sikre kontinuerlig forbedring av HMS-resultatene.

HMS-visjon
Vårt mål er at vår bedrift ikke skal forårsake ulykker, skader eller tap på menneskers liv og helse, det ytre miljø, anlegg og utstyr.
Målet skal nås ved at alle medarbeidere tar del i en kontinuerlig utvikling og sikring av våre rutiner og gjøremål.

Ledelsens ansvar
- Følge opp ansattes helse og jobbrelatert risiko
- Arbeide systematisk for å forstå og styre risiko
- Gi alle ansatte de nødvendige ressurser, utstyr og opplæring som er nødvendig
- Utføre sikringsanalyser når vi går inn i nye prosjekter og fellesprosjekter

Medarbeiderens ansvar

- Stoppe uforsvarlige handlinger og operasjoner
- Hver enekelt ansatt har et ansvar for å sørge for at sikkerheten er ivaretatt på alle byggeplasser
- Passe på at personlige verneutstyr blir brukt til enhver tid det er påkrevd